Contacte:
paletapaletaocres.com

  Amb aquest servei Paleta d’Ocres ofereix un treball d’inventariat i catalogació centrat en el patrimoni cultural, ambiental i paisatgístic que normalment ha quedat fora dels inventaris tradicionals, més centrats en el patrimoni urbà i arquitectònic. El nostre patrimoni natural, paisatgístic i cultural en el món rural ha estat el gran oblidat. Oferim nous mètodes de valoració i noves metodologies de treball adaptades a les noves realitats i necessitats actuals.
 
   
L L I S T A T    D ' I N V E N T A R I S    D E    R E C U R S O S

A M B I E N T A L S    I    C U L T U R A L SINVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL
I AMBIENTAL DEL MUNICIPI DE RÒTOVA


Ajuntament de Ròtova (València)

2007
 
   

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL
I AMBIENTAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA


Ajuntament de Dénia (Alacant)

2006
 
   

INVENTARI DEL PATRIMONI NATURAL, AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC
DEL MUNICIPI DE BICORP


Diputació de València

2001

 
   

INVENTARI DE RECURSOS AMBIENTALS
I PAISATGÍSTICS DE LA VALL D'ALBAIDA


Mancomunitat de la Vall d’Albaida

2000

 
   

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.