Contacte:
paletapaletaocres.com

C E N T R E S    D ' I N F O R M A C I Ó    I

I N T E R P R E T A C I Ó    A M B I E N T A L    I    C U L T U R A L


 

Paleta d’Ocres duu a terme un servei integral de disseny i gestió d’instal·lacions amb una marcada finalitat mediambiental i cultural, com ara centres d’informació i interpretació ambiental i/o cultural, aules de natura, etc. En aquests indrets, i en un mateix espai físic, s’incorporen diferents suports materials i tècnics -com ara audiovisuals, programes multimèdia, pannells temàtics, exposicions fotogràfiques, etc.-, per al tractament de diverses temàtiques en diferents àmbits territorials -espai natura, comarca, municipi.

 
   
L L I S T A T    D E    C E N T R E S    D ' I N F O R M A C I Ó    I

I N T E R P R E T A C I Ó    A M B I E N T A L
    I    C U L T U R A L

“CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA CULTURA DE LA PANSA DE RÒTOVA”

Pla integral d'adequació funcional de l'antic riurau del Roig del municipi de Ròtova com a Centre d'Interpretació de la cultura de la pansa. Ajuntament de Ròtova (La Safor). Contacte: http://www.ciprotova.es  2007-2010
   
“CENTRE D’INTERPRETACIÓ AMBIENTAL I DE LA CULTURA DE L’OLI D’AIELO DE MALFERIT”

Pla integral d'adequació funcional de l'antiga almàssera municipal com centre d'interpretació ambiental. Exposició permanent. Ajuntament d‘Aielo de Malferit (La Vall d’Albaida) 2001-2002
   
“CENTRE MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL PARC NATURAL DE L´ALBUFERA. PORT DE SILLA”

Gestió i dinamització del Centre d’Interpretació del Parc Natural de l´Albufera des de el Port de Silla, servei d’educació ambiental, itineraris ecològics i aula de la natura. Silla / L’Horta Sud (València) 1998-2002
   
“EL RÍO SUBTERRÀNEO DE LA VALL D’UIXÓ”

Pla Integral d’adequació funcional de l’edifici del Centre d’Informació del Paratge de Sant Josep. Centre d’Informació. Exposició permanent. Ajuntament de la Vall d'Uixó (Castelló de la Plana) 1997
   

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.